1st Medi 2022

AGENDA

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Cadarnhau Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu'r cyfarfod a gynhaliwyd 7 June 2022.

3.

a)  Adroddiad Perfformiad Sefydliadol yn erbyn Blaenoriaethau Cynllun yr Heddlu a Throsedd Chwarter 1 2022-23 1 Dirprwy Brif Gwnstab

b) Adroddiad Perfformiad Safonau Proffesiynol Chwarter 1 2022-23 Dirprwy Brif Gwnstabl/ Pennaeth Safonau Proffesiynol

c) Adroddiad Blynyddol ar effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd trefniadau'r Prif Gwnstabl ar gyfer ymgysylltu â phobl leol 1 - (Monitro statudol) Prif Gwnstabl Cynorthwyol

d) Adroddiad Chwe-misol Stopio a Chwilio 2022 - Dirprwy Brif Gwnstab

e) Adroddiad Blynyddol - Strategaeth Cyfathrebu 2021/22 (Monitro perfformiad statudol) -Dirprwy Brif Gwnstabl 

f) Adroddiad Blynyddol - Strategaeth Adnoddau Dynol 2021/22 1 -(Monitro perfformiad statudol) Dirprwy Brif Gwnstabl

g) Adroddiad Blynyddol - Strategaeth Dysgu a Datblygu  2021/22 1 2 (Monitro perfformiad statudol) - Dirprwy Brif Gwnstabl

h)  Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg Heddlu Gwent (Monitro statudol) - Dirprwy Brif Gwnstabl

i)  Adroddiad Blynyddol Gwirfoddolwyr (Ar gyfer monitro) -Prif Gwnstabl Cynorthwyol

j) Adroddiad Blynyddol ar Gydymffurfiaeth â Chod Ymarfer Dioddefwyr 2021/22 (Monitro statudol) - Prif Gwnstabl Cynorthwyol

k) Connect Gwent - Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2021/22 (Monitro statudol) - Prif Gwnstabl Cynorthwyol

l) Adroddiad Blynyddol Strategaeth yr Ystâd 2021/22 (Monitro statudol) - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

m) Adroddiad Blynyddol Strategaeth Rheoli Fflyd 2021/22 (Monitro statudol) - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

n) Adroddiad Blynyddol  Strategaeth SRS 2021/22 1 (Monitro statudol) - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

o) Newidiadau i’r Llawlyfr Llywodraethu CorfforaetholPrif Swyddog Cyllid

p) Cyflog Byw Gwirioneddol - Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

4.  

Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 2018 a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.

5. 

a) Y Gofyniad Plismona Strategol/Cyflwyniad Asesiad Strategol  

b) Datblygiadau Diweddaraf - Cynllun Ariannol Tymor Canolig ac Amserlen Pennu Cyllideb 

c)Y Gofrestr Risg Strategol Ar y Cyd

d)Datblygiadau Diweddaraf - Cydweithio - Crynodeb Gweithredol o Feysydd Gweithredol 

e)Ymateb i'r Adolygiad Treisio

6.  Unrhyw Fater Arall

7.  Adnabod unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn