7th Mehefin 2022

AGENDA

1. Ymddiheuriadau am absenoldeb

2. Cadarnhau Cofnodion a Phwyntiau Gweithredu'r cyfarfod a gynhaliwyd 2 Mawrth 2022

3.

a)  Diweddariad Trais yn erbyn Menywod a Merched 1 - Dirprwy Brif Gwnstabl

b)  Adroddiad Perfformiad Sefydliadol yn erbyn Blaenoriaethau Cynllun yr Heddlu a Throsedd Chwarter 4 2021-22 ac Adroddiad Blynyddol 1 Dirprwy Brif Gwnstabl

c) Cynllun Cyflawni'r Prif Gwnstabl 2022/23 Prif Gwnstabl 

d)  Adroddiad Perfformiad Safonau Proffesiynol Chwarter 4 2021-22 Dirprwy Brif Gwnstabl/ Pennaeth Safonau Proffesiynol

e)  Adroddiad Blynyddol ar Ansawdd Data o ran Trosedd a Digwyddiadau Dirprwy Brif Gwnstabl

f)  Datganiad Cyfrifon Drafft 1

  • Gan gynnwys y Datganiad Llywodraethu Blynyddol ar y Cyd Drafft ac Adroddiad Perfformiad Ariannol Diwedd Blwyddyn 2021/22 Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau / Prif Swyddog Cyllid / Pennaeth Cyllid

g)   Adroddiad Blynyddol - Cydymffurfiaeth â Gwybodaeth Rheoli 2021/22  1  Prif Swyddog Cynorthwyol Adnoddau

h)  Strategaeth Pobl 2022/25 1 2 3 4 5 Pennaeth Gwasanaethau Pobl

i)  Strategaeth Rheoli Risg/Fframwaith Strategol ar y Cyd ar gyfer Rheoli Risg 2022

j)  Adroddiad Diweddaru'r Prif Gwnstabl

4.   Mae'r wybodaeth yn yr adroddiad(au) isod wedi bod yn destun gofynion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Deddf Diogelu Data 2018 a phrawf budd y cyhoedd Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throsedd Gwent a bernir ei bod wedi'i heithrio rhag cyhoeddiad dan Adran 7.

5. 

a)  Y Gofrestr Risg Strategol Ar y Cydb  

b)  Diweddariad Cydweithio - Crynodeb Gweithredol o Feysydd Gweithredol

c)   Diweddariad ar yr Ymateb i'r Adolygiad ar Dreisio Prif Gwnstabl

6.   Unrhyw Fater Arall

7.   Adnabod unrhyw risgiau sy'n codi o'r cyfarfod hwn