Ystafell Newyddion

Ffigyrau trosedd yn dangos bod Gwent yn un o'r llefydd mwyaf...

Mae Gwent yn un o'r llefydd mwyaf diogel yn y DU yn ôl ffigyrau trosedd diweddaraf y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol.

Mis Hanes LGBT+

The Police and Crime Commissioner for Gwent, Jeff Cuthbert, has spoken to support LGBT+ History Month.

Peidiwch â chadw'n dawel am gam-drin rhywiol

Mae Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert, yn gofyn yn daer ar ddioddefwyr cam-drin rhywiol a thrais rhywiol i beidio â chadw'n dawel am eu profiadau.

Panel yr Heddlu a Throseddu yn gwneud argymhelliad ynglŷn â’r...

Mae Panel yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi adolygu'r cynnydd arfaethedig i braesept treth y cyngor a amlinellwyd gan Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Jeff Cuthbert.

Digwyddiad Diwrnod Cofio'r Holocost

Ymunodd Dirprwy Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent, Eleri Thomas, ag aelodau'r gymuned ac arweinwyr ffydd mewn digwyddiad ar-lein a gynhaliwyd gan Heddlu Gwent i nodi...

Llywodraeth y DU yn cyhoeddi strategaeth newydd i amddiffyn plant...

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi strategaeth newydd i helpu i amddiffyn plant rhag pob ffurf ar gam-drin rhywiol.

Plant Blaenau Gwent yn rhybuddio am beryglon yfed a gyrru

Mae plant o Flaenau Gwent wedi cynhyrchu ffilm fer yn rhybuddio oedolion am beryglon yfed a gyrru.

Cyfraith newydd i amddiffyn dioddefwyr troseddau treisgar a...

Mae Llywodraeth y DU yn mynd i gyflwyno cyfraith newydd a fydd yn amddiffyn dioddefwyr a thystion mewn achosion o droseddau treisgar a rhywiol yn well.

Arweinwyr yn canmol gwasanaethau sy'n trawsnewid bywydau...

Mae dwy fenter yn Gwent a De Cymru sy'n helpu menywod a phobl ifanc i dorri'r cylch troseddu a gwella eu bywydau wedi cael canmoliaeth gan y Dirprwy Brif Weinidog a Phrif...

Rhaid aros gartref, diogelu’r GIG ac achub bywydau

Mae Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent wedi ymuno â phartneriaid plismona, Llywodraeth Cymru, Conffederasiwn GIG Cymru ac Asiantaeth Llywodraeth Leol Cymru i...

Canolfannau diogelu amlasiantaeth newydd wedi cael eu lansio...

Mae canolfannau diogelu newydd a fydd yn helpu oedolion a phlant bregus i gael mynediad i'r gwasanaethau y mae eu hangen arnynt i'w cadw nhw'n ddiogel wedi cael eu lansio...

Mae amser o hyd i chi leisio barn ynglŷn â phlismona

Mae amser o hyd i chi leisio barn ynglŷn â phlismona yng Ngwent, cyn i arolwg Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu gau ar y 10fed o Ionawr.