Cwynion a Dderbyniwyd Gan y Panel Heddlu a Throseddu

Ar y dudalen hon byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am nifer y cwynion a/neu faterion ynghylch ymddygiad a ddaethpwyd i sylw'r Comisiynydd drwy banel yr heddlu a throseddu.

Caiff y wybodaeth ei diweddaru ar ddechrau pob blwyddyn ariannol fel safon ofynnol.

 

Dyddiad Derbyn

Cwyn yn Erbyn

Cwyn

Camau Gweithredu

21 Ebrill 2016

Y Comisiynydd

Cwyn am beidio â datgelu gwybodaeth / tystiolaeth gyflawn mewn cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl

Ni chanfuwyd unrhyw dystiolaeth Dim camau pellach. Argymhellwyd y dylai'r achwynydd geisio datrysiad lleol gyda Heddlu Gwent

13 Mehefin 2016

Y Comisiynydd

Cwyn yn ymwneud â gorchymyn i symud ymgyrchwyr o ganol tref

Dim tystiolaeth. Dim camau pellach

1 Gorffennaf 2016

Y Comisiynydd

Cwyn am fethu ag ymchwilio i gŵyn mewn modd teg a thryloyw.

Ystyriwyd bod y gŵyn wedi cael ei thrin yn gywir. Gofynwyd am ymddiheuriad mewn perthynas â chamgymeriad gweinyddol.

2 Hydref 2016

Y Comisiynydd

Methu â dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif.

Dangosodd ymchwiliad gan lu heddlu allanol nad oedd achos i'w ateb. Gofynnwyd am ymddiheuriad i'r achwynydd am oedi wrth ddarparu gwybodaeth.

2 Tachwedd 2016

Y Comisiynydd

Cwyn mewn perthynas â methiant Heddlu Gwent i ymdrin â chyhuddiadau o ddifrod troseddol yn briodol.

Tynnwyd y gŵyn yn ôl.

19 Ebrill 2017

Y Comisiynydd

 

Cwyn gyffredinol oherwydd oedi wrth ymateb i achwynydd

Gofynnwyd i Swyddfa'r Comisiynydd ymddiheuro am oedi wrth ymateb i'r achwynydd Dim camau pellach.

18 Gorffennaf 2017

Y Comisiynydd

Methu â dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif (cysylltiedig â chwyn 20 a 21)

Dim camau pellach - ni chafodd y gŵyn ei chadarnhau.

21 Rhagfyr 2017

Y Comisiynydd

Cysylltiedig â chwynion 20-22

Dim camau pellach - ni chafodd y gŵyn ei chadarnhau.

13 Medi 2018

Y Comisiynydd

Cwyn yn erbyn Comisiynydd blaenorol

Dim camau pellach - ni chafodd y gŵyn ei chadarnhau.

1 Ebrill 2019

PCC & DPCC

Cwyn yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throsedd (PCC) a’i Ddirprwy (DPCC)

Dim camau pellach - ni chafodd y gŵyn ei chadarnhau.

20fed Mawrth 2020

PCC

Cwyn yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throsedd (PCC)

Derbyniwyd cwyn 20fed Mawrth 2020, cwblhawyd a gofynnwyd i’r Comisiynydd ysgrifennu at yr achwynydd i ymddiheuro am gamgymeriad gweinyddol.

4ydd Mawrth 2020

PCC

Cwyn yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throsedd (PCC)

Derbyniwyd cwyn 4ydd Mawrth 2020, cwblhawyd a gofynnwyd i’r Comisiynydd ymddiheuro am ddiffyg ymateb a rhoi ymateb llawn o fewn pythefnos neu nodi pam na ellir darparu ymateb.

 

5 Hydref 2020

PCC

Cwyn ddilynol (cysylltiedig â’r gwreiddiol dyddiedig 4ydd Mawrth 2020).

Cwyn dyddiedig 5ed Hydref 2020 wedi cwblhau a gofynnwyd i’r Comisiynydd ymddiheuro am weinyddiaeth sâl o ran dyddiad y llythyr a anfonwyd at yr achwynydd.