Cwynion a Dderbyniwyd Gan y Panel Heddlu a Throseddu

Ar y dudalen hon byddwn yn cyhoeddi gwybodaeth am nifer y cwynion a/neu faterion ynghylch ymddygiad a ddaethpwyd i sylw'r Comisiynydd drwy banel yr heddlu a throseddu.

Caiff y wybodaeth ei diweddaru ar ddechrau pob blwyddyn ariannol fel safon ofynnol.

Rhif Dyddiad Derbyn Cwyn yn Erbyn Cwyn Camau Gweithredu

1

11 Rhagfyr 2012

Y Comisiynydd Nid ystyriwyd ei bod yn gŵyn Dim camau pellach

2

13 Chwefror 2013

Y Comisiynydd

Nid ystyriwyd ei bod yn gŵyn

Dim camau pellach

3

29 Ebrill 2013

Y Comisiynydd Derbyniwyd tri chwyn mewn un Nid ystyriwyd bod dau ohonynt yn gwynion, cafodd un ei chofnodi fel cwyn a'i chadarnhau. Dim camau pellach

4

17 Mai 2013

Y Comisiynydd Derbyniwyd cwyn Dim camau pellach

5

20 Mai 2013

Y Comisiynydd Nid ystyriwyd ei bod yn gŵyn Dim camau pellach

6

9 Gorffennaf 2013

Y Comisiynydd Derbyniwyd cwyn. Gofynnwyd am ragor o wybodaeth Ni chafwyd ymateb gan yr achwynydd

7

22 Gorffennaf 2013

Y Comisiynydd Derbyniwyd e-bost cyffredinol, nid cwyn. Cyfeiriwyd at Swyddfa'r Comisiynydd

8

24 Gorffennaf 2013

Y Comisiynydd Derbyniwyd cwyn. Dim camau pellach

9

8 Hydref 2013

Y Comisiynydd Derbyniwyd cwyn ac ystyriwyd ei bod yn ailadroddus. Dim camau pellach

10

23 Hydref 2013

Y Comisiynydd Derbyniwyd cwyn ac ystyriwyd ei bod yn ailadroddus. Dim camau pellach

11

23 Hydref 2013

Y Comisiynydd Derbyniwyd cwyn ac ystyriwyd ei bod yn ailadroddus. Dim camau pellach

12

15 Tachwedd 2013

Y Comisiynydd Derbyniwyd cwyn ac ystyriwyd ei bod yn ailadroddus. Dim camau pellach

13

8 Ebrill 2014

Y Comisiynydd Cwyn dienw Cyfeiriwyd at yr IPCC

14

4 Mehefin 2014

Y Comisiynydd

Cwyn am y Comisiynydd am iddo beidio ag ymateb i ohebiaeth ynghylch gwasanaethau i ddioddefwyr

Dim camau pellach

15

23 Rhagfyr 2015

Y Comisiynydd Cwyn yn erbyn y Comisiynydd am gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus Cyfeiriwyd at yr IPCC ac ni chanfuwyd unrhyw dystiolaeth o gamymddwyn. Cyfeiriwyd yn ôl at y Panel Heddlu a Throseddu ac ni chanfuwyd unrhyw dystiolaeth o gamymddwyn. Dim camau pellach.

16

21 Ebrill 2016

Y Comisiynydd

Cwyn am beidio â datgelu gwybodaeth / tystiolaeth gyflawn mewn cwyn yn erbyn y Prif Gwnstabl

Ni chanfuwyd unrhyw dystiolaeth Dim camau pellach. Argymhellwyd y dylai'r achwynydd geisio datrysiad lleol gyda Heddlu Gwent

17

13 Mehefin 2016

Y Comisiynydd Cwyn yn ymwneud â gorchymyn i symud ymgyrchwyr o ganol tref Dim tystiolaeth. Dim camau pellach

18

1 Gorffennaf 2016

Y Comisiynydd Cwyn am fethu ag ymchwilio i gŵyn mewn modd teg a thryloyw. Ystyriwyd bod y gŵyn wedi cael ei thrin yn gywir. Gofynwyd am ymddiheuriad mewn perthynas â chamgymeriad gweinyddol.
19 2 Hydref 2016 Y Comisiynydd Methu â dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif. Dangosodd ymchwiliad gan lu heddlu allanol nad oedd achos i'w ateb. Gofynnwyd am ymddiheuriad i'r achwynydd am oedi wrth ddarparu gwybodaeth.
20 2 Tachwedd 2016 Y Comisiynydd Cwyn mewn perthynas â methiant Heddlu Gwent i ymdrin â chyhuddiadau o ddifrod troseddol yn briodol. Tynnwyd y gŵyn yn ôl.
21 19 Ebrill 2017 Y Comisiynydd

 

Cwyn gyffredinol oherwydd oedi wrth ymateb i achwynydd

Gofynnwyd i Swyddfa'r Comisiynydd ymddiheuro am oedi wrth ymateb i'r achwynydd Dim camau pellach.
22 18 Gorffennaf 2017 Y Comisiynydd Methu â dwyn y Prif Gwnstabl i gyfrif (cysylltiedig â chwyn 20 a 21) Dim camau pellach - ni chafodd y gŵyn ei chadarnhau.
23 21 Rhagfyr 2017 Y Comisiynydd Cysylltiedig â chwynion 20-22 Dim camau pellach - ni chafodd y gŵyn ei chadarnhau.
24 13 Medi 2018 Y Comisiynydd Cwyn yn erbyn Comisiynydd blaenorol Dim camau pellach - ni chafodd y gŵyn ei chadarnhau.
25 1 Ebrill 2019 PCC & DPCC

Cwyn yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throsedd (PCC) a’i Ddirprwy (DPCC)

Dim camau pellach - ni chafodd y gŵyn ei chadarnhau.
26 20fed Mawrth 2020 PCC

Cwyn yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throsedd (PCC)

Derbyniwyd cwyn 20fed Mawrth 2020, cwblhawyd a gofynnwyd i’r Comisiynydd ysgrifennu at yr achwynydd i ymddiheuro am gamgymeriad gweinyddol.

27 4ydd Mawrth 2020 PCC

Cwyn yn erbyn y Comisiynydd Heddlu a Throsedd (PCC)

Derbyniwyd cwyn 4ydd Mawrth 2020, cwblhawyd a gofynnwyd i’r Comisiynydd ymddiheuro am ddiffyg ymateb a rhoi ymateb llawn o fewn pythefnos neu nodi pam na ellir darparu ymateb.