Clod gan y Comisiynydd i'r fforwm Cynllun Gwarchod Cymdogaeth

Yr wythnos hon bu fy nhîm yn ail fforwm rhithiol Cynllun Gwarchod Cymdogaeth Heddlu Gwent. 

Mae fforymau Cynllun Gwarchod Cymdogaeth yn helpu Heddlu Gwent i rannu gwybodaeth am amrywiaeth o bynciau gyda grwpiau cymunedol ledled Gwent.  Gofynnir i'r bobl sy'n bresennol rannu eu gwybodaeth gyda'u grwpiau cymunedol, ffrindiau a theulu.

Mae grym mewn gwybodaeth ac rwy'n gobeithio bod y sesiynau hyn yn grymuso pobl ar draws Gwent i adnabod gweithgareddau amheus a rhoi'r hyder iddynt eu riportio. Rwyf am i Went barhau i fod yn lle diogel i fyw a gweithio ynddo, ac i ymweld ag ef, a rhaid i ni gydweithio i gyflawni hyn.

Yr wythnos hon y pwnc dan sylw oedd twyll, sy'n cyfrif am chwarter o'r holl droseddau sy'n cael eu cyflawni. Yn anffodus, mae wedi bod yn ei anterth yn ystod y pandemig. Mewn rhai amgylchiadau, mae troseddwyr yn cymryd mantais o bobl unig a bregus, sy'n chwilio am unrhyw fath o obaith a chyfeillgarwch yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

Twyll oedd y thema yn y Cydbwyllgor Archwilio yr wythnos hon hefyd, ac ymunodd y Prif Gwnstabl, Pam Kelly, â mi.  Gwnaethom wrando ar gyflwyniad gwych gan Brif Arolygydd Andy Tuck a roddodd olwg dreiddgar i ni ar rôl y llu yn ymdrin â thwyll ac atal yr effaith ddinistriol mae'n gallu ei gael ar gymunedau.

Ymysg rhai o'r sgamiau cyffredin sy'n digwydd ar hyn o bryd mae:

  • Twyll dynwared - gall fod yn alwad ffôn neu neges destun gan rywun yn dynwared swyddog heddlu, CThEM neu fanc. Maent yn dweud bod rhaid i chi dalu dirwy neu dreth er mwyn codi ofn arnoch chi. Os cewch chi negeseuon fel y rhain, peidiwch byth â rhannu manylion banc a riportiwch y mater. 
  • Sgamiau Amazon - lle mae pobl yn cael eu hannog i brynu llawer o dalebau Amazon er mwyn ennill gwobr ariannol fawr.
  • Twyll rhamant -  lle mae twyllwr yn esgus bod ganddo ddiddordeb rhamantaidd yn rhywun ar ôl cwrdd ar-lein er mwyn dwyn ei arian, neu i'w dwyllo i wyngalchu arian ar ei ran.
  • Twyll buddsoddiadau - mae hyn yn gysylltiedig â buddsoddiadau Bitcoin  yn aml a gall arwain at filoedd o bunnau'n diflannu mewn ychydig oriau. 
  • Masnachwyr ffug - mae'r troseddwyr hyn yn manteisio ar yr henoed yn aml, yn esgus eu bod yn adeiladwyr sydd am wneud gwaith ar eiddo am grocbris.  

Bydd y fforwm nesaf ddydd Mercher 31 Mawrth ar Teams ac anogir grwpiau cymunedol i ymuno.   Am ragor o wybodaeth ac i ymuno â'r sesiwn, anfonwch e-bost at crimeprevention@gwent.pnn.police.uk

Os ydych chi wedi cael eich effeithio gan sgamiau neu dwyll, cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101 neu riportiwch ar dudalen Facebook Heddlu Gwent.

  • Ffoniwch Action Fraud ar 0300 123 2040.
  • Mae tîm Twyll Heddlu Dinas Llundain yn awyddus i dderbyn negeseuon testun sy'n sgamiau. Mae'r tîm yn nodi'r rhifau a ddefnyddir er mwyn olrhain gweithgarwch troseddol. Anfonwch negeseuon testun ymlaen at 7726.
  • Os ydych chi wedi dioddef twyll ac os hoffech gael cymorth, ffoniwch Connect Gwent ar 0300 123 2133.