Adroddiad blynyddol 2020 - 2021

Mae fy adroddiad blynyddol yn nodi sut yr wyf wedi cyflawni yn erbyn y blaenoriaethau fy nghynllun Heddlu a Throsedd.

Mae hon yn ddogfen bwysig y mae Panel Heddlu a Throsedd Gwent yn craffu arni'n annibynnol er mwyn sicrhau fy mod yn gwneud gwaith effeithlon ac effeithiol ar ran y cyhoedd.

Roedd effaith Covid-19 drwy gydol blwyddyn ariannol 2020/21 yn sylweddol. Yn anochel, cafodd hyn effaith sylweddol ar sut y gwnaeth fy swyddfa a minnau ymgymryd â’n swyddogaethau ac ar yr hyn yr oeddem yn canolbwyntio ein hymdrechion. Yn anochel, fe arweiniodd at wneud llawer o'n gwaith arfaethedig mewn gwahanol ffyrdd, gan fod ymdrechion yn canolbwyntio'n briodol ar alluogi Heddlu Gwent i ymateb mor effeithlon ac effeithiol â phosibl i'r tarfu a achoswyd gan y pandemig.

Fodd bynnag, er gwaethaf yr heriau hyn, fe wnaethom barhau i gyflawni, cynorthwyo neu graffu ar ddarnau sylweddol o waith ac ymateb yn gyflym i'r amgylchedd sy'n newid yn gyson yn sgil Covid-19. Rwy'n hynod falch o ba mor hyblyg a chydnerth y mae fy nhîm i a Heddlu Gwent wedi bod wrth addasu i'r newidiadau a oedd eu hangen er mwyn ymateb i Covid-19 ac i alluogi adferiad.

Cewch ddarllen yr adroddiad llawn ac rwyf hefyd wedi cynhyrchu fersiwn haws ei darllen.