Budget 2017-18

Hysbysiad Praesept Treth y Cyngor 2017/18 

Mae'n ofynnol bod y Comisiynydd yn pennu'r gyllideb ar gyfer 2018/19 ac yna'n pennu praesept treth y cyngor yn dilyn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu. Bydd y rhan fwyaf o'r gyllideb yn cael ei dyrannu i Heddlu Gwent at ddibenion gweithredol, ond mae angen cadw elfen ohoni i dalu costau Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a chomisiynu gwasanaethau gan sefydliadau ar wahân i Heddlu Gwent.

Cyllideb 2017/18 Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu (Saesneg yn unig)

Wrth bennu Gofynion y Gyllideb ar gyfer 2017/18 mae'r Comisiynydd wedi ystyried y Cynllun Heddlu a Throseddu, barn y Prif Gwnstabl am yr adnoddau ariannol y mae eu hangen i gyflawni gofynion gweithredol y Cynllun, lefel yr adnoddau i gael eu dyrannu ar gyfer comisiynu ar wahân i'r rhai gan y Prif Gwnstabl a chostau rhedeg Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Mae'r Comisiynydd wedi cymeradwyo'r canlynol, mewn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu:

  1. Gofyniad cyllideb o £120,942,177 ar gyfer 2017/18;
  2. Arbedion arfaethedig o £7.480 miliwn yn 2017/18 ac arbedion arfaethedig pellach o £9.357 miliwn a nodir yn Atodiad 4, 5a a 5b o'r Atodiad i'r cyflwyniad hwn;
  3. Defnydd arfaethedig pellach o'r Arian Wrth Gefn a Chyllid Wedi'i Sicrhau (Atodiad 7)
  4. Y Rhaglen Gyfalaf ddechreuol fel y disgrifir yn Atodiad 8; a
  5. Phraesept arfaethedig ar gyfer 2017/18 i'w godi mewn perthynas â threuliau cyffredinol o £49,455,388 (cyfwerth ag eiddo Treth y Cyngor Band D o £228.84) a bydd y swm hwn yn cael ei rannu i bob Cyngor Dinas/Sir/Bwrdeistref Sirol yn unol â'r tabl canlynol:

Awdurdodau Unedol

£

Sylfaen Drethu Cyfwerth â Band D (£)

Blaenau Gwent

4,607,439

20,133.89

Caerffili

13,659,421

59,689.83

Sir Fynwy

10,420,849

45,537.71

Casnewydd

13,185,752

57,619.96

Torfaen

7,581,927

33,132.00

Cyfanswm

49,455,388

216,113.39

Mae'r praesept a ddangosir yn y tabl uchod yn cynhyrchu'r symiau canlynol o dreth y cyngor ar gyfer y gwahanol fandiau:

Band Treth y Cyngor

£

A

152.56

B

177.99

C

203.41

D

228.84

E

279.69

F

330.55

G

381.40

H

457.68

I

533.96

Annex (Saesneg yn unig)
Appendices (Saesneg yn unig)

Police and Crime Panel Report 
Response to Police and Crime Commissioner including a Recommendation regarding the Proposed Precept for 2017/18 (Saesneg yn unig)

Police and Crime Commissioner Report
Response to Police and Crime Panel Precept Recommendation 2017/18 
(Saesneg yn unig)

Decision Log Approving the Budget for 2017/18 - decision log PCCG-2017-006 (Saesneg yn unig)