Haen 3: Comisiynu Strategol

Mae'r drydedd haen yn ymwneud â gweithgareddau comisiynu strategol a lywir gan y broses o gyflwyno cyfrifoldebau comisiynu ar gyfer Comisiynwyr, drwy gyfuno arian o ffynonellau amrywiol.

Cyn cyflwyno Comisiynwyr, roedd y Swyddfa Gartref yn rhannol ariannu Partneriaethau Diogelwch Cymunedol yn uniongyrchol. Fodd bynnag, yn sgil cyflwyno Comisiynwyr, penderfynwyd y dylid cyfeirio’r arian hwn at Gomisiynwyr yn y lle cyntaf, er mwyn sicrhau bod yr arian yn cael yr effaith fwyaf bosibl a darparu atebolrwydd lleol. Gorfodwyd yr egwyddor hon ymhellach, a chafodd y cyfrifoldeb (a’r arian cysylltiedig) dros Gomisiynu Gwasanaethau Dioddefwyr ei drosglwyddo’n llawn i Gomisiynwyr o 2015/16 ymlaen.

Yn sgil cyflwyno’r cyfrifoldebau comisiynu newydd hyn, a’r gofyniad sylweddol i’w cyflawni, mae’r Comisiynydd wedi sefydlu Bwrdd Comisiynu Strategol.

Cyfarfu’r Bwrdd am y tro cyntaf ym mis Mehefin 2013 a chynhaliwyd cyfarfod o leiaf bob deufis tan ei gyfarfod olaf ym mis Chwefror 2017. Er mwyn hwyluso gwaith y Bwrdd, datblygwyd a chymeradwywyd 'Fframwaith Comisiynu Strategol'. Datblygodd y Bwrdd ei Fwriadau Comisiynu Strategol a chytunwyd y dylid sefydlu Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar gyfer pob thema a nodwyd, er mwyn adolygu’r gwasanaethau a ddarperir ym mhob ardal i gychwyn, a darparu glasbrint o’r gwasanaethau a ddarperir yn y dyfodol; gan gyflwyno argymhellion i’r Bwrdd.

Ym mis Tachwedd 2016, ystyriodd y Bwrdd ei Fwriadau Comisiynu Strategol a'u hadolygu ac ychwanegwyd pum thema arall at y rhai a ddewiswyd yn wreiddiol. Mae’r themâu mwyaf cyfredol yn cynnwys y meysydd canlynol:

 1. Diogelwch cymunedol strategol;
 2. Atal troseddu ac atal ymddygiad gwrthgymdeithasol;
 3. Plismona craidd;
 4. Dioddefwyr;
 5. Adsefydlu;
 6. Trais yn erbyn menywod a merched
 7. Iechyd meddwl;
 8. Diogelu;
 9. Atal ac ymyrryd yn gynnar;
 10. Troseddau sy'n cael eu hwyluso gan ddulliau seiber; a
 11. Chydlyniant cymunedol.

Funding Awarded

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17