Haen 2: Cronfa Gymunedol yr Heddlu

Beth yw Cronfa Gymunedol yr Heddlu'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu?

Nod y Gronfa yw galluogi plant a phobl ifanc yng Ngwent i fod yn ddiogel, yn iach ac yn hapus, adeiladu gwell dyfodol iddyn nhw eu hunain a'u cymuned trwy fynd i'r afael â phroblemau yn y gymuned mewn ffordd barhaol ac effeithiol. 

Mae meithrin cydberthynas gadarnhaol rhwng plant a phobl ifanc a'r heddlu, sy'n seiliedig ar barch ar y ddwy ochr, yn hanfodol. Trwy ganolbwyntio ar ymyrryd ac atal yn gynnar, bydd y Gronfa'n rhoi cymorth i blant a phobl ifanc sy'n fregus, neu mewn perygl, i allu byw eu bywydau gan wireddu eu potensial yn llawn, a chreu cymunedau cadarn, sy'n fwy diogel a mwy cynhwysol.

Mae Timau Plismona Cymdogaeth mewn lle da i adnabod anghenion y gymuned leol ac felly mae eu gwaith gyda sefydliadau lleol, i gefnogi a helpu i ddatrys problemau, yn hollbwysig. Bydd Arolygwyr Lleol, ynghyd â chynrychiolwyr Heddlu Gwent, yn hwyluso’r gwaith o gynhyrchu syniadau am brosiectau sydd wedi dod oddi wrth y cymunedau eu hunain ac sy’n targedu plant a phobl ifanc sydd mewn perygl o fynd i mewn i’r system cyfiawnder troseddol, sydd eisoes yn y system neu sydd wedi dioddef trosedd.


Pwy all wneud cais am gyllid?

Bydd y Gronfa'n rhoi cymorth i sefydliadau dielw sy’n ceisio cyflawni prosiectau a gwasanaethau trwy weithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion bregus dan 25 oed sy'n byw yn ardal llu Heddlu Gwent. Bydd y Gronfa'n canolbwyntio ar brosiectau sy'n cefnogi plant a phobl ifanc

  • a allant fod mewn perygl o fynd i mewn i'r system cyfiawnder troseddol, neu
  • sydd wedi dod yn ddioddefwyr trosedd.

Anogir ceisiadau am symiau rhwng 10,000 a £50,000 ac mae cyllid ar gael am hyd at dair blynedd.

Gellir gweld manylion llawn blaenoriaethau a meini prawf y gronfa, gan gynnwys pwy sy'n gymwys i wneud cais a pha fath o brosiectau a chostau, yma.


Beth yw'r broses ar gyfer gwneud cais?

Ceir manylion y broses ar ôl cyflwyno Holiadur cyn Cymhwyso isod:

Cronfa Gymunedol yr Heddlu'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu - Map Proses

Mae’r broses ymgeisio ar gyfer Cronfa Gymunedol yr Heddlu 2021/22 wedi cau. Bydd ymgeiswyr am gyllid gan y gronfa yn cael eu hysbysu am ganlyniad eu cais yn ystod mis Mawrth 2021.

Nid yw’r dyddiadau ar gyfer proses ymgeisio 2022/23 wedi cael eu pennu oherwydd etholiadau comisiynwyr yr heddlu a throseddu ym mis Mai 2021. Bydd unrhyw gyfleoedd i ymgeisio am gyllid ar gyfer 2022/23 yn cael eu cyhoeddi ar y wefan hon yn y man.

Serch hynny, gall ymgeiswyr gyflwyno Holiadur Cyn Cymhwysoi’w ystyried yn y man ar gyfer blwyddyn ariannol 2021/22.


Prosiectau Llwyddiannus

2020/21

2019/20

2018/19


Archif Dyfarniadau – Cronfa Bartneriaeth/Cronfa Gomisiynu