Cynlluniau Dargyfeirio

Ym mis Hydref 2015, rhoddwyd y Cynllun Braenaru i Fenywod ar waith yng Ngwent. Cafodd y cynllun peilot, a oedd yn cael ei ariannu'n rhannol gan y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, ei sefydlu i ddargyfeirio menywod risg isel oddi wrth y system cyfiawnder troseddol tuag at ymyriadau a chymorth cymunedol gwirfoddol. O dan y broses bresennol, mae menywod ag anghenion cymhleth, sy'n ddioddefwyr eu hunain yn aml, yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau sylfaenol, i osgoi cyswllt pellach gyda'r heddlu ac i feithrin cydberthnasau cadarnhaol gyda'u teuluoedd a chymunedau ehangach.

Mae'r Cynllun Braenaru wedi bod yn llwyddiannus yn cefnogi menywod - o ran lleihau aildroseddu a gwella canlyniadau canolraddol - ac mae wedi arwain at fuddiannau ychwanegol megis llai o erledigaeth a chostau is i blismona a gwasanaethau eraill.

Mae'r Comisiynydd wedi ymroi i ddarparu cynlluniau dargyfeirio ar gyfer yr holl droseddwyr risg isel a throseddwyr am y tro cyntaf yng Ngwent. Er mwyn cynyddu'r cyfleoedd sydd ar gael i unigolion cymwys  a gwaith pellach i ddargyfeirio pobl fregus oddi wrth y system cyfiawnder troseddol, mae Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu a Heddlu Gwent yn adeiladu ar y Cynllun Braenaru i Fenywod er mwyn datblygu llwybrau ychwanegol i bobl ifanc 18-25 oed, cyn-bersonél y lluoedd arfog, ac oedolion gwrywaidd.  Bydd y cynllun yn cael ei roi ar waith yn raddol yn ystod haf 2019 pan fydd y rhaglen 18-25 yn cael ei chyflwyno. Bydd y datblygiadau hyn yn sicrhau bod unrhyw un yng Ngwent sy'n bodloni'r meini prawf dargyfeirio yn cael cyfle i fynd i’r afael ag ymddygiad troseddol ac yn cael mynediad at wasanaethau a chymorth priodol i'w hanghenion ar yr un pryd.