Cyn PC Stephen Cooper

Hysbysiad o Dribiwnlys Apeliadau'r Heddlu
Cyn PC Stephen Cooper

Crynodeb
Ar 18 Mawrth 2016, diswyddwyd Cyn-PC Cooper heb rybudd yn dilyn gwrandawiad a nododd ei fod wedi torri nifer o Safonau Ymddygiad Proffesiynol a bod hyn yn gyfystyr â Chamymddwyn Difrifol. Mae wedi apelio yn erbyn y canlyniad hwn.

Canfyddiadau a wnaed o dan Reoliadau Ymddygiad yr Heddlu 2012

Cyn PC Cooper
Pum Honiad o'r canlynol:

GONESTRWYDD AC UNIONDEB

YMDDYGIAD ANNHEILWNG

Pob um wedi'i brofi.

Canlyniad yn dilyn y gwrandawiad camymddwyn
Diswyddo heb rybudd 

Dyddiad ac amser Gwrandawiad Apêl yr Heddlu
1 Mawrth 2017 9.30am

Lleoliad
Gorsaf Heddlu Y Fenni

Os oes gennych ddiddordeb mewn arsylwi ar y Tribiwnlys cysylltwch â commissioner@gwent.pnn.police.uk erbyn 5pm ar 27 Chwefror 2017.

Canlyniad Apeliadau

Gwrthodwyd yr apêl.