Cyn-PC Mark Jones a Chyn-PC Jodi Evans

Hysbysiad o Dribiwnlys Apeliadau'r Heddlu

Tribiwnlys Apeliadau'r Heddlu - Cyn-PC Mark Jones a Chyn-PC Jodi Evans

Crynodeb 
Ar 4 Rhagfyr 2015, diswyddwyd Cyn-PC Jones a Chyn-PC Evans heb rybudd yn dilyn gwrandawiad a nododd eu bod wedi torri nifer o Safonau Ymddygiad Proffesiynol a bod hyn yn gyfystyr â Chamymddwyn Difrifol. Maent wedi apelio yn erbyn y canlyniad hwn.

Canfyddiadau a wnaed o dan Reoliadau Ymddygiad yr Heddlu 2012

Cyn-PC Jones

  • AWDURDOD, PARCH A CHWRTEISI - Wedi'i brofi - diswyddo heb rybudd
  • YMDDYGIAD ANNHEILWNG - Wedi'i brofi - diswyddo heb rybudd
  • GONESTRWYDD AC UNIONDEB - Wedi'i brofi - diswyddo heb rybudd
  • GORCHMYNION A CHYFARWYDDIADAU Wedi'i brofi x 2 - rhybudd ysgrifenedig terfynol / Wedi'i brofi - diswyddo heb rybudd

Cyn-PC Evans

  • AWDURDOD, PARCH A CHWRTEISI - Wedi'i brofi - diswyddo heb rybudd
  • GONESTRWYDD AC UNIONDEB - Wedi'i brofi - diswyddo heb rybudd
  • YMDDYGIAD ANNHEILWNG - Wedi'i brofi - rhybudd ysgrifenedig terfynol

Canlyniad yn dilyn y gwrandawiad camymddwyn
Diswyddo heb rybudd

Dyddiad ac amser Gwrandawiad Apêl yr Heddlu 
12 Hydref 2016 10am

Lleoliad 
Gorsaf Heddlu Y Fenni

Os oes gennych ddiddordeb mewn arsylwi ar y Tribiwnlys cysylltwch â commissioner@gwent.pnn.police.uk erbyn 5pm ar 9 Hydref 2016.

Canlyniad Apeliadau 
Caniatawyd yr apêl gan Dribiwnlys Apeliadau'r Heddlu a dilëwyd penderfyniad y Panel gwreiddiol. Ailgyfeiriwyd yr achos at Banel Camymddwyn newydd ar gyfer gwrandawiad llawn.