Cyd-strategaeth Ymgysylltu Cymunedol 2018-2022

Rydym yn cydnabod bod yn rhaid i ni ymgeisio'n barhaus i wella sut rydym yn ymgysylltu â'n cymunedau ac yn ymgynghori â hwy.

Mae'n ofynnol yn ôl Deddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 i'r Comisiynydd gael barn y gymuned, ac yn benodol, barn dioddefwyr trosedd, ar faterion sy'n ymwneud â phlismona yng Ngwent.

Mae hefyd yn ofynnol i'r Comisiynydd gael barn pobl leol a dioddefwyr trosedd cyn cyflwyno cynllun yr heddlu a throseddu a phraesept yr heddlu (rhan yr heddlu o'r Dreth Gyngor).

Drwy gydweithio, bydd swyddfa'r Comisiynydd a Heddlu Gwent yn parhau i ymgynghori â'n cymunedau ac ystyried eu barn.

Cymraeg