Cwynion - Golwg Gyffredinol

Mae Swyddfa'r Comisiynydd yn cymryd cwynion o ddifrif ac rydym am sicrhau bod y gwasanaeth rydym yn ei ddarparu i gymunedau yn broffesiynol, yn effeithiol ac yn effeithlon.

Rydym yn cydnabod y bydd adegau pan fydd pobl yn teimlo'n anfodlon ar y gwasanaeth maen nhw wedi ei dderbyn. Gall hyn fod o ganlyniad i ddigwyddiad penodol y maen nhw wedi ymwneud ag ef, penderfyniad polisi ynghylch plismona eu cymdogaeth neu ymddygiad unigolyn penodol sy'n gyflogedig gan yr heddlu neu'r Comisiynydd.

Mae pedwar prif gorff yn ymwneud â chwynion am blismona a'r heddlu;

  • eich Comisiynydd;
  • y Panel Heddlu a Throsedd;
  • y Prif Gwnstabl; a
  • *Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu. 

Bydd pa un o'r cyrff hyn sy’n briodol i ymdrin â chwyn am blismona neu'r heddlu yn dibynnu'n gyffredinol ar yr hyn y mae'r gŵyn yn ei chylch, ei natur a'i difrifoldeb.

I weld sut rydym yn ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol, darllenwch ein  hysbysiad preifatrwydd.