Diwrnod Rhuban Gwyn 2021

Dydd Iau 25 Tachwedd yw Diwrnod Rhuban Gwyn eleni ac mae angen eich help chi arnom ni.

Mae Diwrnod Rhuban Gwyn yn ddigwyddiad blynyddol sy'n nodi Diwrnod Rhyngwladol Dileu Trais yn erbyn Menywod.

Mae digwyddiadau cam-drin domestig yn effeithio ar filoedd o fenywod a'u teuluoedd ac, mewn llawer o achosion, mae cyfyngiadau symud wedi gwneud y sefyllfa hon yn waeth. Mae cam-drin domestig yn gallu cael effaith negyddol ar blant sy'n ei brofi, a heb ymyrraeth gynnar a chefnogaeth, mae'r profiadau hyn yn gallu effeithio arnyn nhw drwy gydol eu bywydau.

Mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn codi ymwybyddiaeth o drais yn erbyn menywod trwy ddangos ein cefnogaeth ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn.

#Her30

Ar gyfartaledd mae 30 o blant a phobl ifanc yng Ngwent yn cael eu heffeithio bob dydd gan ddigwyddiadau o gam-drin domestig lle mae'r heddlu’n gorfod cael eu galw. Yn anffodus, rydym yn gwybod bod llawer mwy o achosion yn digwydd na’r nifer sy’n cael eu riportio.

Casglwyd y data difrifol hwn yn rhan o Ymgyrch Encompass. Mae Ymgyrch Encompass yn galluogi'r heddlu i hysbysu ysgolion am unrhyw blentyn neu berson ifanc sydd wedi bod yn rhan o ddigwyddiad o gam-drin neu drais domestig yn y cartref. Mae'n galluogi'r ysgol i ddarparu cymorth a chefnogaeth briodol i'w disgyblion sy'n byw gyda cham-drin domestig.

Bydd #Her30 yn digwydd ar Ddiwrnod Rhuban Gwyn, dydd Iau 25 Tachwedd 2021, a'i nod yw dod â chymunedau at ei gilydd i ddileu trais yn erbyn menywod.

Lawrlwythwch y pecyn gwybodaeth ac adnoddau isod i weld sut gallwch gymryd rhan.

Pecyn adnoddau

Ar ôl i chi gwblhau’r her, gofynnwn i chi ei rhannu ar eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol, cynnwys @GwentVAWDASV @GwentPCC ac @HeddluGwent yn y negeseuon a defnyddio'r hashnodau #RhubanGwyn2021 #DimEsgusDrosGamdrin.