Ymweliadau â’r Ddalfa

Ymweliadau â’r ddalfa

Aelodau'r cyhoedd o'ch ardal leol yw Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd; maent yn bobl o bob cefndir ac o bob rhan o'r gymuned am ei bod yn hanfodol y caiff pawb yn ein cymdeithas eu cynrychioli.

Er nad oes unrhyw gymwysterau ffurfiol gofynnol ar gyfer bod yn Ymwelydd Annibynnol â Dalfeydd, er mwyn atal unrhyw wrthdaro buddiannau ac er mwyn cynnal annibyniaeth y gwaith hwn, bydd yr ystyriaethau penodi sylfaenol canlynol yn gymwys:

Ymwelwyr Annibynnol â Dalfeydd

  • Mae'n rhaid iddynt fod yn hŷn na 18 oed
  • Ni ddylent fod yn ynadon heddwch, yn swyddogion gweithredol yr heddlu na'n gyflogeion sifil nac yn gwnstabliaid gwirfoddol.
  • Ni chânt eu penodi os ymddengys bos gwrthdaro buddiannau ar gyfer y bobl sy'n gweithio mewn adrannau eraill o'r system cyfiawnder troseddol; er enghraifft, cyfreithwyr ac aelodau'r gwasanaeth prawf. (Fodd bynnag, ar ôl ystyriaeth ofalus, gellir dod i'r casgliad nad oes unrhyw wrthdaro buddiannau oherwydd lleoliad yr ymweliadau neu am nad yw'r math o waith a wneir gan y gweithwyr unigol hyn yn gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â'r broses garcharu).
  • Byddant yn gweithio fel gwirfoddolwyr ac ond yn derbyn treuliau wrth gyflawni eu rolau
  • Mae angen iddynt fod â dealltwriaeth dda o'r Saesneg, neu'r Gymraeg pan fo'n briodol, gan fod yr holl ganllawiau, gweithdrefnau rhoi gwybod a chofnodi yn cael eu hysgrifennu neu eu siarad yn Saesneg neu'r Gymraeg.
  • Dylid nodi hefyd nad yw meddu ar gofnod troseddol neu gollfarnau heb ddarfod yn rhwystr awtomatig i fod yn ymwelydd â dalfeydd. Unwaith y datgelir cofnod o'r fath, caiff yr amgylchiadau unigol sy'n gysylltiedig â chais eu hasesu yn erbyn anghenion y swydd ac addasrwydd y cais.

Yn y bôn, caiff pob cais priodol gan aelodau'r cyhoedd eu hystyried ar eu rhinweddau eu hunain.

Unwaith y bydd unigolyn wedi gwneud cais i'w Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu lleol ar ffurflen gais safonol, caiff ymgeiswyr addas eu gwahodd i gyfweliad i drafod eu ceisiadau a'u haddasrwydd ymhellach.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau penodol ynghylch recriwtio at:

Gweinyddwr y Cynllun
Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Gwent,
Pencadlys yr Heddlu,
Croesyceiliog,
Cwmbrân,
Gwent
NP44 2XJ

Ffôn: 01633 642200 neu e-bost

Mae'n ddrwg gennym, nid oes unrhyw swyddi gwag ar hyn o bryd. Dewch yn ôl yn fuan.

Cytundeb Gwirfoddolwyr

Mae'r Cytundeb Gwirfoddolwyr yn disgrifio'r cytundeb rhwng Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau Gwent â phob gwirfoddolwr sy'n Ymweld â'r Ddalfa.

Cytundeb Gwirfoddolwyr

Cymdeithas Ymwelwyr Annibynnol â’r Ddalfeydd

Lawrlwythwch gopi o Lawlyfr y Cynllun Ymweliadau Annibynnol â’r Ddalfa a weithredir gan Awdurdod Heddlu Gwent.

ICVA

Os hoffech gael mwy o wybodaeth ewch at wefan y Gymdeithas Ymweliadau Annibynnol â’r Ddalfa.

Monitro'r Cynllun Annibynnol Ymweld â Dalfeydd

Mae gan y Comisiynydd gyfrifoldeb statudol o dan Ddeddf Diwygio'r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 i fonitro'r Cynllun Annibynnol Ymweld â Dalfeydd.

Caiff cofnodion pob cyfarfod eu cyhoeddi yn unol â chyfrifoldebau monitro'r Comisiynydd.

25 Mai 2017
2 Mawrth 2017

25 Awst 2016

26 Mai 2016

25 Chwefror 2016

23 Tachwedd 2015

13 Awst 2015

11 Mai 2015

18 Chwefror 2015

11 Tachwedd 2014

30 Gorffennaf 2014

8 Ebril 2014

14 Ionawr 2014

2 Hydref 2013

3 Gorffennaf 2013

26 Mawrth 2013

17 Rhagfyr 2012

Cafodd yr adroddiad diweddaru blynyddol ymweld â dalfeydd ei fonitro gan y Comisiynydd

2016/17

2015/16

2014/15

2013/14

2012/13