Gwybodaeth am y Contract

Gwybodaeth am y Contract

Fel y nodwyd yng Ngorchymyn Cyrff Plismona Lleol Etholedig (Gwybodaeth Benodol) (Diwygio), Adrannau 4 (b) ac (c), mae'n rhaid i bob contract a chanddo werth dros £10,000 yr ymrwymir iddo gan y Comisiynydd neu'r Heddlu, gael ei gyhoeddi yn ogystal â chopi o bob gwahoddiad i dendro a gyflwynwyd lle bo gan gontract werth disgwyliedig dros £10,000.

Gwahoddiadau i Dendro

Mae copïau o bob gwahoddiad i dendro ar gael ar wefan Gwerthwch i Gymru. I gael mynediad i bob gwahoddiad blaenorol i dendro, defnyddiwch y cyfarwyddiadau canlynol:

1. Ewch i wefan Gwerthwch i Gymru

2. Ar y dudalen chwilio manwl cliciwch ar flwch testun 'Enw'r Awdurdod' a theipiwch 'Police and Crime Commissioner for Gwent'

3. Ar waelod y dudalen chwilio ticiwch y blwch i gynnwys hysbysebion sydd wedi dod i ben

4. Cliciwch ar y botwm 'Chwilio'

5. Dylai pob gwahoddiad presennol a gwahoddiadau sydd wedi dod i ben ymddangos.

Contractau a Ddyfarnwyd

Mae pob contract a ddyfarnwyd ar gael ar Gronfa Ddata Gaffael Blue Light.