Gwariant dros £500

Gwariant dros £500

O dan Orchymyn (Gwybodaeth Benodol) Cyrff Plismona Lleol Etholedig 2011, mae'n ofynnol i Gomisiynydd yr Heddlu a Throseddu gyhoeddi manylion yr holl wariant dros £500 ar gyfer hwy eu hunain a'r Prif Gwnstabl.

Cyn dyfarnu unrhyw gontract a chyn creu cyllideb ac felly mynd i gostau, cyflawnir asesiad cadarn o werth am arian gan Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a'r Heddlu.

2018-2019

Awst 2018

Gorffennaf 2018

Mehefin 2018

Mai 2018

Ebrill 2018


Archif

2017-2018 

2016-2017

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013