Cyllideb 2017-2018

Cyllideb 2017-2018

Mae'n ofynnol i'r Comisiynydd benderfynu ar y gyllideb ar gyfer 2016/17 ac yna pennu praesept y dreth gyngor mewn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu. Bydd y rhan fwyaf o'r gyllideb yn cael ei neilltuo at ddibenion gweithredol, ond mae angen cadw elfen ohoni i dalu cost Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau ac i gomisiynu gwasanaethau gan sefydliadau heblaw'r Prif Gwnstabl.

Cyllideb Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2017/18

Wrth benderfynu ar Ofyniad y Gyllideb ar gyfer 2016/17, bydd y Comisiynydd yn rhoi ystyriaeth i Gynllun yr Heddlu a Throseddu, barn y Prif Gwnstabl ynghylch yr adnoddau ariannol sydd eu hangen i roi gofynion gweithredol y Cynllun ar waith, lefel yr adnoddau sydd i'w neilltuo ar gyfer comisiynu heblaw am y rhai gan y Prif Gwnstabl, a chost cynnal Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Mae'r Comisiynydd wedi cymeradwyo'r canlynol, mewn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu:

 

(i) Gofyniad cyllideb ar gyfer 2017/18 o £120,942,177;

(ii) Yr arbedion effeithlonrwydd arfaethedig o £7.480m yn 2017/18 ac arbedion effeithlonrwydd arfaethedig pellach o £9.357m a nodir yn Atodiad 4, 5a and 5b i'r cyflwyniad hwn;

(iii) Y cynnig pellach i ddefnyddio'r Cronfeydd Wrth Gefn a'r Cronfeydd Wedi'u Neilltuo (Atodiad 7)

(iv) Y Rhaglan Gyfalaf gychwynnol fel y'i disgrifir yn Atodiad 8;

(v) Praesept arfaethedig 2017/18 i'w godi mewn perthynas â threuliau cyffredinol o £49,455,388 (yn gyfystyr â Band Treth Gyngor D o £228.84) ac y dosrennir y swm hwn i bob Cyngor Dinas/Sir/Bwrdeistref yn ôl y tabl canlynol:

Awdurdodau Unedol£Cyfwerth â Band D Sylfaen y Dreth Gyngor (£)
Blaenau Gwent4,607,43920,133.89
Caerffili13,659,42159,689.83
Sir Fynwy10,420,84945,537.71
Casnewydd13,185,75257,619.96
Torfaen7,581,92733,132.00
Total49,455,388
216,113.39

Mae'r praesept a nodir yn y tabl uchod yn creu'r symiau Treth Gyngorcanlynol ar gyfer y gwahanol fandiau:

y Dreth Gyngor£
A
152.56
B
177.99
C
203.41
D
228.84
E
279.69
F
330.55
G
381.40
H
457.68
I
533.96

Atodiad Cyllideb 2017/18
Atodiad

Adroddiad Panel yr Heddlu a Throseddu
Ymatebion ac Argymhellion i'r Praesept Arfaethedig ar gyfer 2017/18

Adroddiad Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu
Ymateb i Argymhelliad Praesept Panel yr Heddlu a Throseddu 2017/18

Hysbysiad Praesept y Dreth Gyngor ar gyfer 2017/18

Log Penderfyniadau ar gyfer Cymeradwyo Cyllideb 2017/18