Cyllideb 2016-2017

Cyllideb 2016-2017

Mae'n ofynnol i'r Comisiynydd benderfynu ar y gyllideb ar gyfer 2016/17 ac yna pennu praesept y dreth gyngor mewn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu. Bydd y rhan fwyaf o'r gyllideb yn cael ei neilltuo at ddibenion gweithredol, ond mae angen cadw elfen ohoni i dalu cost Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau ac i gomisiynu gwasanaethau gan sefydliadau heblaw'r Prif Gwnstabl.

Cyllideb Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu 2016/17

Wrth benderfynu ar Ofyniad y Gyllideb ar gyfer 2016/17, bydd y Comisiynydd yn rhoi ystyriaeth i Gynllun yr Heddlu a Throseddu, barn y Prif Gwnstabl ynghylch yr adnoddau ariannol sydd eu hangen i roi gofynion gweithredol y Cynllun ar waith, lefel yr adnoddau sydd i'w neilltuo ar gyfer comisiynu heblaw am y rhai gan y Prif Gwnstabl, a chost cynnal Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Mae'r Comisiynydd wedi cymeradwyo'r canlynol, mewn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu:

  1. Gofyniad cyllideb ar gyfer 2016/17 o £119,539,273;

  2. Yr arbedion effeithlonrwydd a gynlluniwyd yn 2016/17 o £4.350 miliwn, fel y nodir yn Atodiadau 4a, 4b, 4c, 5a a 5b yr atodlen i'r ddogfen hon;

  3. Y Rhaglen Gyfalaf gychwynnol fel y disgrifir yn Atodiad 8;

  4. Y bwriad i ddefnyddio rhagor ar y cronfeydd wrth gefn (Atodiad 7); a

  5. Praesept arfaethedig 2016/17 i'w godi mewn perthynas â threuliau cyffredinol o £47,038,520 (cyfwerth â Band D y Dreth Gyngor o £220.06) a bod y swm hwn yn cael ei ddosrannu i bob Cyngor Dinas/Cyngor Sir/Cyngor Bwrdeistref Sirol yn unol â'r tabl canlynol:
Awdurdodau Unedol£Cyfwerth â Band D Sylfaen y Dreth Gyngor
Blaenau Gwent4,408,75920,034.35
Caerffili13,110,10559,575.14
Sir Fynwy9,925,15345,102.03
Casnewydd12,355,40956,145.64
Torfaen7,239,09432,896.00
Total47,038,520
213,753.16

Mae'r praesept a nodir yn y tabl uchod yn creu'r symiau Treth Gyngorcanlynol ar gyfer y gwahanol fandiau:

y Dreth Gyngor £
A146.71
B171.16
C195.61
D220.06
E268.96
F317.86
G366.77
H440.12
I513.47

 

Atodiad Cyllideb 2016/17

Atodiad 1a Effaith Newidiadau Cynyddrannol i'r Praesept

Atodiad 1b Amcanestyniadau Ariannol Tymor Canolig

Atodiad 2 Amcanestyniadau Ariannol Tymor Canolig - Rhagdybiaethau

Atodiad 3 Datblygiadau/Gwasgfeydd o fewn y Gwasanaeth

Atodiad 4a Arbedion Cyllidebol a Nodwyd

Atodiad 4b Cynlluniau Cadw ar y Blaen a Gyflawnwyd yn 2015/16

Atodiad 4c Cynlluniau Cam 8 Cadw ar y Blaen 2016/17 hyd at 2020/21 a Mentrau Arbedion Eraill

Atodiad 5a Sefydlu Cynllun Staffio Swyddogion yr Heddlu

Atodiad 5b Sefydlu Cynllun Staffio Staff yt Heddlu (ac eithrio Swyddogion Cymunedol yr Heddlu)

Atodiad 6a Cyllideb Refemiw 2015/16 hyd at 30 Tachwedd 2015

Atodiad 6b Crynodeb y Sefydliad yn gywir ar 30 Tachwedd 2015

Atodiad 6c Rhaglen Gyfalaf 2015/16 hyd at 30 Tachwedd 2015

Atodiad 7 Cronfeydd Wrth Gefn 2015/16

Atodiad 8 Rhaglen Gyfalaf 2016/17 hyd at 2020/21


Adroddiad Panel yr Heddlu a Throseddu

Ymateb i'r Praesept Arfaethedig ar gyfer 2016/17

Hysbysiad Praesept y Dreth Gyngor ar gyfer 2016/17

Log Penderfyniadau ar gyfer Cymeradwyo Cyllideb 2016/17