Cyllideb 2015-2016

Cyllideb 2015-2016

Disgwylir i'r Comisiynydd bennu'r gyllideb ar gyfer 2015/16 ac yna osod praesept y dreth gyngor mewn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu. Bydd mwyafswm y gyllideb yn cael ei dyrannu ar gyfer pwrpasau gweithredol, ond bydd angen cadw elfen ohoni i dalu am gostau Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ac i gomisiynu gwasanaethau gan sefydliadau heblaw'r Prif Gwnstabl.

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Cyllideb 2015/16

Wrth bennu Gofyniad y Gyllideb ar gyfer 2014-15, bydd y Comisiynydd yn rhoi sylw i'r Cynllun Heddlu a Throseddu, barn y Prif Gwnstabl o'r adnoddau ariannol angenrheidiol i weithredu gofynion gweithredol y Cynllun, lefel yr adnoddau sydd i'w dyrannu ar gyfer comisiynu heblaw am y rhai gan y Prif Gwnstabl, a chost rhedeg Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Mae'r Comisiynydd wedi cymeradwyo'r canlynol, mewn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu:

 1. Gofyniad cyllideb ar gyfer 2015/16 o £117,773,547;
 2. Yr arbedion effeithlonrwydd a gynlluniwyd a defnyddio'r gronfa wrth gefn yn 2015-16 sef £6.027 miliwn, fel y nodir yn Atodiadau 4a, 4b, 4c, 5a, 5b a 7 yr anecs i'r cyflwyniad hwn;
 3. Y Rhaglen Gyfalaf gychwynnol fel y'i disgrifir yn Atodiad 8;
 4. Y defnydd arfaethedig pellach o'r cronfeydd wrth gefn (Atodiad 7); a'r
 5. Praesept arfaethedig ar gyfer 2015/16 i'w godi mewn cysylltiad â chostau cyffredinol o £44,856,814 (cyfwerth â Band D y Dreth Gyngor o £211.62) a bydd y swm hwn yn cael ei ddosrannu i bob Cyngor Dinas/Sirol/Bwrdeistref Sirol yn unol â'r tabl canlynol:
  Awdurdodau Unedol£Cyfwerth â Band D Sylfaen y Dreth Gyngor
  Blaenau Gwent4,193,28619,815.17
  Caerffili12,552,90559,318.14
  Sir Fynwy9,430,07144,561.34
  Casnewydd11,757,61555,560.04
  Torfaen6,922,93732,714.00
  Cyfanswm44,856,814211,968.69

  Mae’r praesept a ddangosir yn y tabl uchod yn cynhyrchu’r symiau canlynol o dreth gyngor ar gyfer y bandiau amrywiol:

  y Dreth Gyngor ££
  A141.08
  B164.59
  C188.11
  D211.62
  E258.65
  F305.67
  G352.70
  H423.24
  I

  493.78

  Anecs Cyllideb 2015/16

  Atodiad 1a Effaith Newidiadau Cynyddrannol i'r Praesept

  Atodiad 1b Amcanestyniadau Ariannol Tymor Canolig

  Atodiad 2 Amcanestyniadau Ariannol Tymor Canolig – Rhagdybiaethau

  Atodiad 3 Pwysau Cyllidebol a Datblygiadau a Nodwyd

  Atodiad 4a Gostyngiadau i'r Gyllideb a Nodwyd

  Atodiad 4b Cynlluniau Cadw ar y Blaen a Gyflawnwyd 2014-15


  Atodiad 4c Arbedion Cam 8 y Cynllun Cadw ar y Blaen i'r Dyfodol

  Atodiad 5a Sefydlu Cynllun Staffio Swyddogion yr Heddlu

  Atodiad 5b Sefydlu Cynllun Staffio Staff yr Heddlu

  Atodiad 6a Alldro Refeniw 2014/15 yn gywir ar 30 Tachwedd 2014

  Atodiad 6b Crynodeb y Sefydliad yn gywir ar 30 Tachwedd 2014

  Atodiad 6c Rhaglen Gyfalaf yn gywir ar 30 Tachwedd 2014

  Atodiad 7 Cronfeydd Wrth Gefn a Chronfeydd Ad-dalu

  Atodiad 8 Rhaglen Gyfalaf 2014/15 i 2017/18


  Adroddiad y Panel Heddlu a Throseddu
  Ymateb i'r Praesept Arfaethedig ar gyfer 2015/16

  Taflen Cyllideb (praesept) 2015/16

  Log Penderfyniadau ar gyfer Cymeradwyo Cyllideb 2015/16