Cyllideb 2014-2015

Cyllideb 2014-2015

Disgwylir i'r Comisiynydd bennu'r gyllideb ar gyfer 2014-15 ac yna osod praesept y dreth gyngor mewn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu. Bydd mwyafswm y gyllideb yn cael ei dyrannu ar gyfer pwrpasau gweithredol, ond bydd angen cadw elfen ohoni i dalu am gostau Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu ac i gomisiynu gwasanaethau gan sefydliadau heblaw'r Prif Gwnstabl.

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu Cyllideb 2014/15

Wrth bennu Gofyniad y Gyllideb ar gyfer 2014-15, bydd y Comisiynydd yn rhoi sylw i'r Cynllun Heddlu a Throseddu, barn y Prif Gwnstabl o'r adnoddau ariannol angenrheidiol i weithredu gofynion gweithredol y Cynllun, lefel yr adnoddau sydd i'w dyrannu ar gyfer comisiynu heblaw am y rhai gan y Prif Gwnstabl, a chost rhedeg Swyddfa'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu.

Mae'r Comisiynydd wedi cymeradwyo'r canlynol, mewn ymgynghoriad â'r Panel Heddlu a Throseddu:

i.  Gofyniad cyllideb o £119,517,923 ar gyfer 2014-15;

ii. Yr arbedion effeithlonrwydd, gostyngiadau yn y gyllideb a'r defnydd o gronfeydd wrth gefn arfaethedig yn 2014-15 o £4.215m, fel y nodwyd yn Atodiadau 4a, 4b, 4c, 6a a 6b ac 8 o'r atodiad i'r cais hwn;

iii. Y Rhaglen Gyfalaf gychwynnol fel y'i disgrifir yn Atodiad 7;

iv. Y defnydd arfaethedig ychwanegol o'r cronfeydd wrth gefn (Atodiad 8);

v.  Y praesept arfaethedig ar gyfer 2014-15 i'w godi mewn perthynas â threuliau cyffredinol o £42,674,833 (sy'n gyfwerth â Band D y Dreth Gyngor o £203.50) a bod y swm hwn i'w ddosrannu i bob Dinas/Sir/Cyngor Bwrdeistref Sirol yn unol â'r tabl canlynol:

 

Awdurdodau Unedol£Cyfwerth â Band D Sylfaen y Dreth Gyngor
Blaenau Gwent3,997,36119,643.05
Caerffili12,008,84859,011.54
Sir Fynwy8,994,69244,199.96
Casnewydd11,185,53854,965.79
Torfaen6,488,39431,884.00
Cyfanswm42,674,833209,704.34

Mae’r praesept a ddangosir yn y tabl uchod yn cynhyrchu’r symiau canlynol o dreth gyngor ar gyfer y bandiau amrywiol:

 

Bandy Dreth Gyngor £
A135.67
B158.28
C180.89
D203.50
E248.72
F293.94
G339.17
H407.00
I474.83

Atodiad Cyllideb 2014/2015

Atodiad 1a Effaith Newidiadau Praesept Cynyddrannol

Atodiad 1b Amcanestyniadau Ariannol Tymor Canol

Atodiad 2 Amcanestyniadau Ariannol Tymor Canol - Rhagdybiaethau

Atodiad 3 Pwysau Cyllidebol a Nodwyd

Atodiad 4a Gostyngiadau Cyllideb a Nodwyd

Atodiad 4b Cynlluniau Cadw ar y Blaen a Gyflawnwyd 2013/14

Atodiad 4c Cynilion Cynlluniau Cadw ar y Blaen i'r Dyfodol

Atodiad 5 Refeniw Alldro 2012/13 fel ar 30 Tachwedd 2013

Atodiad 6a Llwybr Hedfan Sefydliad y Swyddogion Heddlu

Atodiad 6b Llwybr Hedfan Sefydliad y Staff Heddlu

Atodiad 7 Rhaglen Gyfalaf 2013/14 hyd at 2017/18

Atodiad 8 Cronfeydd Wrth Gefn a Chronfeydd Ad-dalu


Adroddiad y Panel Heddlu a Throseddu

Ymateb i'r Praesept Arfaethedig ar gyfer 2014/15

Taflen Cyllideb (praesept) 2014/15

Log Penderfyniadau ar gyfer Cymeradwyo Cyllideb 2014/15