Cyllideb 2013-2014

Cyllideb 2013-2014

Mae'n ofynnol i'r Comisiynydd bennu cyllideb 2013-14 ac yna pennu praesept y dreth gyngor mewn ymgynghoriad â Phanel yr Heddlu a Throseddu. Caiff rhan fwyaf o'r gyllideb ei dyrannu at ddibenion gweithredol, ond mae angen cadw elfen i dalu am gostau Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a chomisiynu gwasanaethau gan sefydliadau ar wahân i'r Prif Gwnstabl.

Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a ThrosedduCyllideb 2013/14

Wrth bennu Gofyniad Cyllideb 2013-14 bydd y Comisiynydd yn ystyried Cynllun yr Heddlu a Throseddu, barn y Prif Gwnstabl ar yr adnoddau sydd eu hangen i sicrhau gofynion gweithredol y Cynllun, lefel yr adnoddau ariannol sydd i'w dyrannu ar gyfer comisiynu ar wahân i'r hyn gan y Prif Gwnstabl a'r gost o redeg Swyddfa Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu.

Mae'r Comisiynydd wedi cymeradwyo'r canlynol, mewn ymgynghoriad â Phanel yr Heddlu a Throseddu:

      i. Gofyniad cyllideb o £120,315,665 ar gyfer 2013-14;

ii. Yr arbedion effeithlonrwydd, gostyngiadau yn y gyllideb a'r defnydd o'r cronfeydd sydd wedi'u cynllunio yn 2013/14 o £2.325m a'r rhaglen arfaethedig o gynlluniau ar gyfer sicrhau rhagor o arbedion effeithlonrwydd/gostyngiadau yn y gyllideb er mwyn sicrhau cyllideb refeniw gylchol gytbwys erbyn 2014/15, fel y manylir yn Atodiadau 4a, 4b, 4c, 6a a 6b;

iii. Y Rhaglen Gyfalaf gychwynnol fel y disgrifir yn Atodiad 7 (yn amodol ar gefnogaeth achos fusnes derbyniol mewn perthynas â'r System ICCS newydd a'r System Cynllunio Adnoddau Menter);

iv. Y defnydd arfaethedig o'r cronfeydd (Atodiad 8).

v. Codi praesept arfaethedig 2013/14 mewn perthynas â'r treuliau cyffredinol o £40,997,247 (sydd gyfwerth â Band D y Dreth Gyngor o £198.23) ac y dosberthir y swm hwn i bob Dinas/Sir/Cyngor Bwrdeistref Sirol yn unol â'r tabl canlynol:

Awdurdodau Unedol£ Cyfwerth â Band D y Dreth
Blaenau Gwent

3,891,081

19,629.12

Caerffili

11,636,571

58,702.37

Sir Fynwy

8,738,658

44,083.43

Casnewydd

10,611,577

53,531.64

Torfaen

6,119,360

30,870.00

Cyfanswm

40,997,247

206,816.56

Mae'r praesept a ddangosir yn y tabl uchod yn cynhyrchu'r symiau canlynol o'r dreth gyngor ar gyfer y bandiau amrywiol:

Band y Dreth Gyngor

          £         
A

132.15

B

154.18

C

176.20

D

198.23

E

242.28

F

286.33

G

330.38

H

396.46

I

462.54

Atodiadau:

1a - Rhagolwg o Refeniw Tymor Canolig 2013/14 i 2016/17 ar 24ain Rhagfyr 2012

1b - Rhagolwg o Refeniw Tymor Canolig 2013/14 i 2016/17 ar 24ain Rhagfyr 2012

2 - Rhagdybiaethau Rhagolwg o Refeniw Tymor Canolig 2012/13 i 2016/17

3 - Pwysau Cyllideb a Nodwyd

4a - Gostyngiadau'r Gyllideb a Nodwyd Drwy Broses Pennu Cyllideb Fanwl

4b - Arbedion y Cynllun Staying Ahead a Sicrhawyd yn 2012/13

4c - Cynlluniau Cam 6 Staying Ahead 2013/14 i 2016/17 a Mentrau Arbedion Eraill

5 - Perfformiad Cyllideb Refeniw 2012/13 i 30ain Tachwedd 2012

6a - Sefydlu Cynllun Staffio Swyddogion yr Heddlu, Tachwedd 2012

6b - Sefydlu Cynllun Staffio Staff yr Heddlu, Tachwedd 2012

7 - Rhaglen Cyfalaf 2012/13 i 2014/15

8 - Perfformiad Ariannol i 30ain Tachwedd 2012. Cronfeydd a Chronfeydd Ad-dalu


Adroddiad y Panel Heddlu a Throseddu
Ymateb i'r Praesept Arfaethedig ar gyfer 2013/14

Taflen Cyllideb (praesept) 2013/14

Log Penderfyniadau ar gyfer Cymeradwyo Cyllideb 2013/14