Diogelu Data

Diogelu Data

Cyflwyniad

Daeth Deddf Diogelu Data 1998 i rym ar y 1af o Fawrth 2000 ac mae’n gweithio mewn dwy ffordd. Mae’n rhoi rhai hawliau penodol i unigolion. Mae hefyd yn datgan bod yn rhaid i’r rheiny sy’n cofnodi ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol fod yn agored ynghylch y modd y caiff yr wybodaeth ei defnyddio a bod rhaid iddynt ddilyn wyth egwyddor ‘arfer da wrth drin gwybodaeth’.

Egwyddorion

Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n prosesu data personol gydymffurfio â’r wyth egwyddor orfodadwy sy’n gyfystyr ag arfer da, ac sy’n datgan bod yn rhaid bod y data:

  • Yn cael ei brosesu’n deg ac yn gyfreithlon
  • Yn cael ei brosesu at ddibenion cyfyngedig
  • Yn ddigonol, yn berthnasol a heb fod yn ormodol
  • Yn gywir ac yn gyfoes
  • Yn peidio â chael ei gadw am yn hwy nag sy’n angenrheidiol
  • Yn cael ei brosesu’n unol â hawliau gwrthrych y data
  • Yn ddiogel
  • Yn peidio â chael ei drosglwyddo i wledydd y tu allan i Ardal Economaidd Ewrop (AEE) heb fesurau diogelu digonol

Mynediad gan y Gwrthrych (un o Hawliau Gwrthrych Data)

Mae’r darpariaethau sy’n ymwneud â Mynediad gan y Gwrthrych yn Neddf Diogelu Data 1998 yn datgan bod gan "wrthrych y data" (y sawl y mae’r data personol yn cyfeirio ato/ati) hawl, ar gais, i gael ei hysbysu a oes data personol amdano/amdani yn cael ei ddal neu ei brosesu ai peidio.

Should you wish to know what information (if any) the Police and Crime Commissioner for Gwent holds about you, you must provide notification. Payment of a £10.00 fee, proof of identification and sufficient information to allow us to locate your personal data must accompany your request.

Office of the Police and Crime Commissioner
Police Headquarters
Croesyceiliog
Cwmbran
NP44 2XJ

Tel: 01633 643025
Email: commissioner@gwent.pnn.police.uk

Please note that once we have received your completed application, the process to provide you with information can take up to 40 days.