Hanes

Cefnogi Diwrnod Rhuban Gwyn

Jeff Cuthbert gyda Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu Gwent, Rhiannon Kirk

Heddiw, dydd Sadwrn 25 Tachwedd 2017, mae'n Ddiwrnod Rhyngwladol y Rhuban Gwyn  ac yn Ddiwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais yn Erbyn Menywod. Mae staff o bob rhan o Heddlu Gwent, gyda chefnogaeth gan sefydliadau partner, wedi bod yn dangos eu cefnogaeth i'r ymgyrch codi ymwybyddiaeth.

Eleni, cafodd sticeri a gynlluniwyd yn arbennig sy'n arddangos neges y Rhuban Gwyn eu hychwanegu ar rai cerbydau Heddlu Gwent a rhai ein hasiantaethau partner sef Heddlu De Cymru a Gwasanaeth Tân ac  Achub De Cymru. Cynhaliwyd digwyddiad lansio yng Ngorsaf Dân Ganolog Caerdydd ddydd Gwener 24 Tachwedd lle dadorchuddiwyd y cerbydau wedi'u brandio.

Mae ein Swyddogion Heddlu Cymunedol Ysgolion hefyd wedi bod yn hyrwyddo'r prif negeseuon ac yn rhannu deunyddiau a mewnbynnau gyda disgyblion a staff ynglŷn ag adnabod arwyddion trais, rhoi gwybod amdanynt, a cheisio cymorth cynnar. Rhannwyd y negeseuon ar y cyd â'u Hymgyrch Gwrth-fwlio.

Cynhaliwyd digwyddiadau eraill ar draws ardal Heddlu Gwent gyda swyddogion a staff yn dangos eu cefnogaeth.

Dywedodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Rhiannon Kirk: “Bydd ychwanegu'r negeseuon hyn ar gerbydau Heddlu Gwent gobeithio yn codi ymwybyddiaeth ac yn helpu i ledaenu'r neges ein bod yn cefnogi'r ymgyrch gwerth chweil hon. Mae ymgyrch Rhuban Gwyn, a lansiwyd yn y DU yn 2004, wedi mynd o nerth i nerth bob blwyddyn ac mae'n hollbwysig ein bod ni fel Gwasanaeth yn parhau i roi cydnabyddiaeth deilwng i'r ymgyrch.

“Er bod llawer o ddioddefwyr trais yn fenywod, mae'n bwysig nodi y gall y digwyddiadau hyn effeithio ar unrhyw un, ni waeth beth fo'i ryw, tarddiad ethnig, oedran na chyfeiriadedd rhywiol. Mae ymgyrch Rhuban Gwyn yn ein hatgoffa bod gan bawb rôl i'w chwarae wrth adnabod  cam-drin domestig a chymryd safiad yn ei erbyn.”

Dywedodd Jeff Cuthbert, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent: “Mae cam-drin domestig yn parhau i fod yn drosedd gudd gan ei bod yn aml yn digwydd y tu ôl i ddrysau caeedig. Roeddwn yn falch o ymuno â'n gwasanaethau partner ddoe i godi ymwybyddiaeth o'r mater hwn a thynnu sylw at y ffaith nad yw'n dderbyniol.

Mae atal cam-drin domestig a thrais rhywiol a gweithio gyda'n partneriaid er mwyn darparu cymorth ardderchog i ddioddefwyr yn flaenoriaeth allweddol i ni yng Ngwent. Nid ydym eisiau i bobl ddioddef yn dawel a baswn yn annog unrhyw un sy'n dioddef cam-drin domestig i roi gwybod amdano i'r heddlu. Gwn y gall fod yn anodd i ddioddefwyr gysylltu â ni, ond mae'n hollbwysig eu bod yn gwneud hynny.  Rwyf am roi sicrwydd iddynt fod cymorth a chyngor ardderchog ar gael iddynt yng Ngwent drwy ganolfan dioddefwyr Connect Gwent, lle mae gennym swyddogion a staff sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig wrth law i helpu.”

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â'r Ymgyrch ac i wneud eich Addewid eich hun i gefnogi'r ymgyrch, ewch i http://www.whiteribboncampaign.co.uk/

Os ydych wedi dioddef trosedd, mae Connect Gwent yn wasanaeth sy'n gweithio i sicrhau bod dioddefwyr troseddau yn cael y cymorth, y wybodaeth a'r arweiniad sydd eu hangen arnynt ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Torfaen. Os ydych angen siarad â rhywun, ffoniwch 0300 1232133. Mae Gwent Connect ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 8am ac 8pm.

I roi gwybod am drosedd ffoniwch 101 neu ffoniwch 999 mewn argyfwng.